Umowa Licencyjna Aplikacji SmoothWizard

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2023

WAŻNE: PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z UMOWĄ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (“EULA”) PRZED ZAINSTALOWANIEM BĄDŹ UŻYCIEM APLIKACJI SMOOTHWIZARD.

1. Akceptacja Regulaminu: Poprzez zainstalowanie bądź używanie aplikacji SmoothWizard (“Aplikacji”), użytkownik zaświadcza, że zapoznał się i zaakceptował postanowienia EULA. W wypadku, w którym użytkownik nie akceptuje postanowień EULA, nie powinien on instalować ani używać Aplikacji.

2. Przyznanie Licencji: Na bazie akceptacji postanowień EULA, SmoothWizard przekazuje nieekskluzywną, nieprzekazywalną, odwoływalną licencję na zainstalowanie i używanie Aplikacji na pojedynczym komputerze dla prywatnego, niezarobkowego użytku.

3. Plan Subskrypcji: SmoothWizard oferuje dwa plany subskrypcji: Plan Podstawowy i Plan Pro. Każdy plan daje dostęp do różnych funkcji i benefitów, dokładniej opisanych na stronie SmoothWizard’a.

4. Płatności i Odnowienie Subskrypcji: Płatność za wybrany plan subskrypcji będzie przetworzona zgodnie z postanowieniami przedstawionymi podczas procesu realizacji transakcji. Plany subskrypcji będą automatycznie odnawiane na końcu okresu rozliczeniowego do czasu manualnej anulacji subskrypcji. Konsument jest odpowiedzialny za uaktualnianie danych potrzebnych do procesu płatności.

5. Rozróżnienie Licencji:

    • Plan Podstawowy: gwarantuje dostęp do funkcji przypisanych do Planu Podstawowego, jak opisano na stronie SmoothWizard’a.

    • Plan Pro: gwarantuje dostęp do funkcji przypisanych do Planu Pro, jak opisano na stronie SmoothWizard’a.

6. Aktualizacje i Wsparcie: Podczas okresu subskrypcji, Konsument jest uprawniony do otrzymywania aktualizacji i usług wsparcia technicznego powiązanych z Aplikacją, określonych dokładniej przez wybrany plan subskrypcji.

7. Rozwiązanie Licencji: Licencja jest aktywna do czasu jej rozwiązania. SmoothWizard zastrzega sobie prawo do terminacji licencji bądź subskrypcji Konsumenta w dowolnym momencie, jeśli zajdzie podejrzenie naruszenia postanowień EULA bądź regulaminu planu subskrypcji. Wraz z terminacją licencji, Konsument zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Aplikacji i usunięcia wszystkich posiadanych kopii, pełnych jak i częściowych, Aplikacji.

8. Prawo Własności: Aplikacja i wszelkie prawa własności intelektualnej są własnością SmoothWizard’a i powiązanych licencjodawców. SmoothWizard zastrzega sobie wszelkie prawa niewymienione wśród postanowień EULA.

9. Zastrzeżenie do Gwarancji: APLIKACJA PRZEKAZYWANA JEST BEZ GWARANCJI, WYRAŹNYCH BĄDŹ DOMNIEMANYCH, WLICZAJĄCYCH LECZ NIE OGRANICZAJĄCYCH SIĘ DO: DOMNIEMANEJ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, GWARANCJI NIENARUSZENIA PRAW.

10. Ograniczenie Odpowiedzialności: W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, SMOOTHWIZARD I POWIĄZANI LICENCJODAWCY, POD ŻADNYM POWODEM, NIE POWINNI PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE LUB WYNIKOWE BĘDĄCE SPOWODOWANE BĄDŹ POWIĄZANE Z APLIKACJĄ BĄDŹ SUBSKRYPCJĄ.

11. Prawo Rządowe: EULA jest regulowana i interpretowana w powiązaniu z prawem Polskim, bez względu na zasady kolizyjne prawa.

12. Całość Umowy: EULA stanowi całość umowy pomiędzy Konsumentem, a SmoothWizard’em w stosunku do Aplikacji i planów subskrypcji oraz zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i porozumienia.

By installing or using the SmoothWizard application and subscribing to a plan, you acknowledge that you have read, understood, and agreed to the terms and conditions of this End User License Agreement and your chosen subscription plan.

W ramach wszelkich pytań odnośnie umowy licencyjnej bądź subskrypcji, proszę kontaktować się poprzez [contact email/website].

SmoothWizard obsługiwany przez SkullMedia Artur Spychalski Firma w Polsce

Scroll to Top